top of page

FAQ

(Für DEUTSCH klicken Sie bitte HIER.)

(For ENGLISH click HERE.)

Kako dostopam do videov na zahtevo plesne šole Sebastian?
Ob plačilu posamičnega videa ali mesečne naročnine bo sistem od vas zahteval, da si ustvarite profil. Potrebna sta samo e-naslov in geslo, s katerima potem dostopate do naših vsebin. Dostopate tako, da se vpišete v profil (vpišete se preko “Sign In” v programu; gumb najdete v desnem zgornjem kotu posameznega programa).

Kako lahko treniram po videih na zahtevo?
Trenirate lahko s plačilom posameznega videa (v tem primeru vam plačilo omogoča ogled videa 24 ur od plačila oz. pri treningu plesa 72 ur od plačila), pri nekaterih programih pa tudi z mesečnim naročilom (s tem dobite neomejen dostop do videov po posameznem programu za cel mesec). Do vsebine dostopate tako, da se vpišete v svoj profil, ki ste si ga ustvarili ob prvem plačilu (vpišete se preko “Sign In” v programu; gumb najdete v desnem zgornjem kotu posameznega programa).

Se mesečni paket obračunava po koledarskem mesecu (npr. 1.1.-31.1.) ali mesec dni od plačila (npr. 13.7.-12.8.)?
Mesečni paket se ne obračunava po koledarskem mesecu, temveč velja mesec dni od dneva plačila (npr. 13.7.-12.8.).

Kakšni načini plačila so omogočeni?


Ker je sistem videov na zahtevo avtomatiziran, sta načina plačila dva: s kreditno kartico (za posamezne videe in mesečne naročine) in preko računa Paypal (samo za mesečne naročnine). Oba predstavljata najvarnejši način plačevanja na spletu. Plačevanje preko UPN obrazca trenutno ni mogoče.

Ali je mesečna naročnina obnovljiva?
Mesečna naročnina se po koncu meseca dni avtomatsko podaljša in obračuna, a lahko avtomatsko plačilo kadarkoli prekličete.

Kako lahko prekličem avtomatsko podaljšanje mesečne naročnine?
To lahko storite na naši spletni strani ali v vašem računu Paypal. Na naši spletni strani: V programu, kjer imate sklenjeno mesečno naročnino, kliknite tri pikice (na mobilnem telefonu ali tablici) ali na modri gumb. Odpre se okno, v katerem kliknete "Cancel subscription". Tako lahko mesečno naročnino kadarkoli prekinete. V računu Paypal: To storite tako, da se vpišete v svoj račun Paypal na www.paypal.com (zgoraj desno “Log In”) in v zgornjem desnem kotu kliknete kolesce “Settings”, ki je levo od “Log out”, ter nato “Payments” > “Manage your Automatic Payments — View” in za tem na seznamu prekličete podaljšanje.

 

Imam mesečno naročnino, a si želim ogledati tudi kak video katerega od drugih programov.

Dodatno k mesečni naročnini lahko dokupite tudi posamezne treninge iz katerega koli drugega programa. Pri želenem videu kliknite “Rent” in sledite navodilom.

Koliko časa si lahko ogledujem video?
Do vsakega videa, plačanega posamično, lahko dostopate 24 ur od plačila (informacijo o tem dobite tudi avtomatsko ob plačilu), pri mesečnem paketu pa imate mesec dni od plačila omogočen neomejen ogled vseh videov po zakupljenem programu (3 različni videi tedensko).

Kako pogosto se videi menjavajo?


V vsakem programu se videi zamenjajo vsak teden.

Kdaj se videi menjavajo?
V vsakem programu se videi zamenjajo predvidoma ob nedeljah.

Koliko različnih videov dobim v mesečnem paketu?
V mesečnem paketu dobite vsak teden tri nove videe. Videi predhodnega tedna se zbrišejo.

Imam tehnične težave. Kaj naj naredim?
Preden nas kontaktirate na info@PlesnaSolaSebastian.com, poskusite do vsebine dostopiti s kakšnim drugim brskalnikom od tega, v katerem imate težave. Sistem podpira sledeče brskalnike (kliknite nanj za podrobnejša navodila):
> na računalniku: Google Chrome, Safari for Mac (verzija 12 in novejše), Microsoft Edge (verzija 18 in novejše), Firefox
> na mobilniku: Google Chrome za Android, Google Chrome za iPhone, Safari (iPhone 6 in novejši)
> na tablici: Google Chrome, Safari

DEUTSCH

 

Wie greife ich auf Videos-on-demand der Tanzschule Sebastian zu?
Wenn Sie für ein einzelnes Video oder ein monatliches Abonnement bezahlen, werden Sie vom System aufgefordert, ein Profil zu erstellen. Sie benötigen lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, um auf unseren Inhalt zugreifen zu können. Sie können auf die Videos zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Profil anmelden (Sie melden sich über “Sign in" im Programm an; Sie finden den Knopf in der oberen rechten Ecke im jeweiligen Programm).

Wie kann ich mit Videos-on-demand trainieren?
Sie können trainieren, indem Sie für einzelne Videos bezahlen (in diesem Fall bekommen Sie den Zugriff zum gebuchten Video für 24 Stunden nach Bezahlung bzw. bei den Tanzeinheiten für 72 Stunden). Bei einigen Programmen können Sie auch eine Monats-Abo abschliessen (dies gibt Ihnen einen ganzen Monat lang unbeschränkten Zugriff auf Videos des gebuchten Programmes). Sie können auf den Inhalt zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Profil anmelden, das Sie bei der ersten Bezahlung erstellt haben (melden Sie sich über “Sign in" im Programm an; Sie finden den Knopf in der oberen rechten Ecke im jeweiligen Programms).

Wird das monatliche Paket nach dem Kalendermonat berechnet (z.B. 1.1.-31.1.) oder nach einem Monat nach Zahlungseingang (z.B. 13.7.-12.8.)?
Das monatliche Paket wird nicht nach dem Kalendermonat berechnet, sondern ist einen Monat ab dem Tag der Zahlung gültig (z.B. 13.7.-12.8.).

Welche Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung?
Da das Video-on-Demand-System automatisiert ist, gibt es zwei Zahlungsmethoden: mit Kreditkarte (nur für einzelne Videos und monatliche Abonnements) und über Ihr Paypal-Konto (nur für monatliche Abonnements). Beides ist der sicherste Weg, um online zu bezahlen.

Kann das monatliche Abonnement verlängert werden?
Das monatliche Abonnement wird nach Monatsende automatisch verlängert und abgebucht. Sie können die automatische Zahlung jedoch jederzeit stilllegen.

Wie kann ich meine automatische monatliche Abo-Verlängerung stilllegen?
Das können sie direkt auf unserer Homepage oder in Ihrem Paypal-Konto tun. Direkt auf unserer Homepage: Klicken Sie neben dem abonnierten Programm auf die 3 Punkte (Handy oder Tablet) oder auf den blauen Kopf. Dann öffnet ein Fenster. Dort klicken Sie auf den Text “Cancel subscription” ("Abo stilllegen"). Damit können Sie Ihr Abo jederzeit stornieren. Direkt in Ihrem Paypal-Konto: Melden Sie sich dazu in Ihrem Paypal-Konto auf www.paypal.com an (oben rechts “Log In”/“Einloggen”) und klicken Sie auf das Rad “Settings" (“Einstellungen”) links von “Log out" in der oberen rechten Ecke und dann auf “Payments” (“Zahlungen”) > “Manage your Automatic Payments — View” (“Automatische Zahlungen verwalten — Ansicht”) und dann auf der Liste die Verlängerung stilllegen.

Ich habe ein Monats-Abo, möchte aber auch Videos eines anderen Programmes sehen.
Zusätzlich zu Ihrem gewählten Abo können Sie einzelne Videos jedes anderen Programms buchen. Klicken Sie beim gewünschten Video auf “Rent” und bezahlen Sie wie beschrieben.

Wie lange kann ich mir das Video anschauen?
Auf jedes einzeln bezahlte Video kann 24 Stunden nach Zahlungseingang zugegriffen werden (diese Informationen werden bei Zahlung auch automatisch bereitgestellt). Mit dem monatlichen Paket können Sie alle Videos im gebuchten Programm unbegrenzt anschauen (drei verschiedene Videos pro Woche).

Wie oft werden die Videos gewechselt?
In jedem Programm werden die Videos jede Woche gewechselt.

Wann werden die Videos gewechselt?
In jedem Programm werden die Videos voraussichtlich sonntags gewechselt.

Wie viele verschiedene Videos bekomme ich in einem monatlichen Paket?
Im monatlichen Paket erhalten Sie jede Woche drei neue Videos. Die Videos der Vorwoche werden gelöscht.

Ich habe technische Probleme. Was kann ich tun?
Bevor Sie uns kontaktieren auf TanzschuleSebastian@gmail.com, versuchen Sie, mit einem anderen Browser als dem, mit dem Sie Probleme haben, auf den Inhalt zuzugreifen. Das System unterstützt die folgenden Browser (klicken Sie darauf, um detailliertere Anweisungen zu erhalten):
> auf dem PC: Google Chrome, Safari für Mac (Version 12 und höher), Microsoft Edge (Version 18 und höher), Firefox
> auf Mobilgeräten: Google Chrome für Android, Google Chrome für iPhone, Safari (iPhone 6 und höher)
> auf dem Tablet: Google Chrome, Safari

ENGLISH

How do I access Sebastian Dance School's videos on demand?
Whether you pay for a single video or monthly subscription, the system prompts you to create a profile. All you need is an email address and a password to access our content. You can access the videos by logging into your profile (you log in to the program using "Sign in"; you will find the button in the top right corner of each program).

How can I train with videos on demand?
You can train by paying for individual videos (in this case you get access to the booked video for 24 hours after payment or for dance classes 72 hours after payment), but you can also book a monthly subscription for some programs (this gives you unlimited access for a whole month of videos on demand under the booked program). You can access the content by logging into the profile you created when you made the first payment (log in to the program using “Sign in”; you will find the button in the top right corner of each program).

Is the monthly package calculated to the calendar month (e.g. 1.1.-31.1.) or one month after the payment (e.g. 13.7.-12.8.)?
The monthly package is not calculated to the calendar month, but is valid for one month from the day of your payment (e.g. July 13 to August 12).

What payment methods are available?
Since the video-on-demand system is automated, there are two payment methods: by credit card (for individual videos and monthly subscriptions) and via your Paypal account (for monthly subscriptions only). Both are the safest way to pay online.

Can the monthly subscription be extended?
The monthly subscription is automatically extended and charged at the end of the booked one-month period. However, you can stop automatic payments at any time.

How can I stop my automatic monthly subscription renewal?
You can do this directly on our page or in your Paypal account. Directly on our page: In the program you are subscribed to, click the three dots in the upper right corner (on your mobile or tablet) or the blue button (on your computer). A window appears where you click “Cancel subscription”. You can cancel your subscription anytime. In your Paypal profile: Log into your PayPal account at www.paypal.com (top right “Log In") and click on the "Settings" wheel to the left of "Log out" in the upper right corner and then click "Payments"> "Manage your Automatic Payments — View”. Then on the list, cancel the renewal.

I have a monthly subscription, but I would also like to see videos from another program.
In addition to your chosen subscription, you can book individual videos of any other program. Click on “Rent” for the desired video and pay as described.

How long can I watch the video?
Each individually paid video can be accessed 24 hours after payment (this information is also provided automatically when payment is made). With the monthly package you can watch all videos in the booked program unlimited (three different videos per week).

How often are the videos changed?
In each program, the videos are changed every week.

When are the videos changed?
In each program, the videos are expected to be changed on Sundays.

How many different videos do I get in a monthly package?
In the monthly package you receive three new videos every week. The videos from the previous week are deleted.

I have a monthly subscription, but I would also like to see videos from another program.
In addition to your chosen subscription, you can book individual videos of any other program. Click on “Rent” for the desired video and pay as described.

I have technical issues. What can I do?
Before contacting us at info@PlesnaSolaSebastian.com, please try accessing the content with a different browser from the one you experience issues with. The system supports the following browsers (click on it for detailed instructions):
> on PC: Google Chrome, Mac Safari (Version 12 and above), Microsoft Edge (Version 18 and above), Firefox
> on mobile phones: Google Chrome for Android, Google Chrome for iPhone, Safari (iPhone 6 and above)
> on the tablet: Google Chrome, Safari

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page